Trợ giúp đăng ký miễn phí cho trường học

Kế hoạch phát triển chiến lược giai đoạn 2012 -2017

Thứ ba - 10/01/2017 23:12
Kế hoạch phát triển chiến lược giai đoạn 2012 -2017
Kế hoạch phát triển chiến lược giai đoạn 2012 -2017
Kế hoạch phát triển chiến lược giai đoạn 2012 -2017
PHÒNG GD&ĐT SI MA CAI
TRƯỜNG PTDTBT THCS  XÃ NÀN SÍN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:       /KH - PTTLNàn Sín, ngày 10 tháng 10 năm 2012
 
KẾ HOẠCH
Phát triển chiến lược giai đoạn 2012 -2017
 
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
 
          Xã Nàn Sín là là một xã vùng cao, kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, xã gồm 7 thôn bản, cách trung tâm huyện 20km. Tổng toàn xã có 384 hộ với 2048 nhân khẩu, 100% dân tộc Mông.
          Kinh tế xã hội thấp, tỉ lệ đói nghèo chiếm 52%, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm hầu hết là tự cung tự cấp. Cơ sở hạ tầng thấp kém, nền sản xuất lạc hậuchủ yếu là sản xuất nông nghiệp, vị trí địa lí không thuận lợi, thời tiết quang mưa mù khó khăn cho sự phát triển kinh tế xã hội.
Trường PTDTBT THCS xã Nàn Sín được thành lập ngày 15/8/2002 theo Quyết định số 85/2002/QĐ-UBND của UBND huyện Si Ma Cai.
Nhà trường xây dựng Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2012 - 2017 nhằm xác định rõ hướng đi, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, đồng thời là cơ sở quan trọng cho các chủ trương, quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường.
Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường PTDTBT THCS xã Nàn Sín là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông, Chiến lược phát triển giáo dục đất nước.
I. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG
1. Điểm mạnh:
Tổng số cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường 24 người: trong đó: BGH 03 đồng chí, giáo viên 17 đồng chí, nhân viên 04 đồng chí.
Đội ngũ giáo viên, nhân viên: nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường và mong muốn nhà trường phát triển; năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của đa số giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
Công tác tổ chức quản lý của BGH: Có tầm nhìn chiến lược lâu dài, có định hướng và có các kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực trạng của Đơn vị qua từng giai đoạn để xây dựng và phát triển nhà trường. Công tác kiểm tra đánh giá và thúc đẩy về mọi mặt được đánh giá kịp thời, khách quan và đã có những định hướng  về công tác xây dựng chất lượng Đội ngũ nói riêng và chất lượng nhà trường nói chung.
          Đa số học sinh ngoan, có nề nếp tốt. Có ý thức học bà và vươn lên trong học tập. Số lượng học sinh ra ở nội trú đông nên tỷ lệ chuyên cần đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượng học sinh về ở nội trú đông.
          BGH có ý thức trách nhiệm cao trong công việc được giao, biết tổ chức, xây dựng kế hoạch để thực hiện các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.
          Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được các yêu cầu của dạy và học
          Kết quả hạnh kiểm, học lực của học sinh trong năm học 2011 – 2012:
              Hạnh kiểm:
                   Xếp loại tốt: 126/162 đạt 77,7%.
                   Xếp loại khá: 34/162 chiếm 28,3%.
          Học lực:
                   Xếp loại khá: 23/162 đạt 14,1%.
                   Xếp loại TB 138/162 chiếm 85,1%.
                   Xếp loại yếu: 01/162 chiếm 0,6%.
          Cơ sở vật chất: Tổng diện tích khuôn viên trường 1000m2
          Phòng học 08 (Kiên cố 08); Phòng thiết bị 01 phòng, Phòng thư viên 01 phòng, Phòng máy vi tính 01 phòng; Phòng ở nội trú 06 phòng (bán kiên cố 06).
          2. Điểm yếu:
          Tổ chức quản lý của Ban Giám hiệu.
          Đã đánh giá chất lượng chuyên môn và các hoạt động giáo dục của giáo viên nhưng chưa có những giải pháp cụ thể để định hướng giúp đỡ về mặt lâu dài cho Đội ngũ.
          Đội ngũ giáo viên, nhân viên.
          Năng lực thực tiễn của đội ngũ giáo viên chưa thực sự đồng đều. Giáo viên trẻ của nhà trường phàn lớn là giáo viên trẻ những năm gần đây tuy có cố gắng song còn thiếu kinh nghiệm, ít người bộc lộ khả năng đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi. Một bộ phận nhỏ giáo viên còn hạn chế trong việc giảng dạy, quản lý, giáo dục học sinh theo hướng đổi mới, đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học.
          Tỷ lệ giáo viên mới ra trường và giáo viên trẻ tuổi, Đội ngũ cán bộ giáo viên không ổn định nên mối quan hệ hỗ trợ, hợp tác, tương tác để làm việc còn gặp nhiều bất cập, tính hiệu quả không cao, ý thức tự học, tự nâng cao chuyên môn nghiệp vụ còn nhiều hạn chế;
          Chất lượng học sinh. 0,6% học sinh có học lực yếu.
          Cơ sở vật chất. Thiếu phòng học bộ môn Âm nhạc. Mỹ thuật,  phòng thí nghiệm, thực hành chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng, nhiều trang thiết bị đã hỏng, xuống cấp.
          3. Thời cơ:
          Cùng với sự phát triển nhanh của nền kinh tế, nhu cầu  và nhận thức của phụ huynh HS có nhiều chuyển biến, phụ huynh quan tâm nhiều hơn đến việc học hành của con em. Số học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên trung học ngày càng nhiều.
          Trong những năm qua Ngành giáo dục huyện đã có những bước phát triển mạnh mẽ nên đã có những tác động không nhỏ đến phụ huynh học sinh và Chính quyền địa phương tại xã Nàn Sín. Cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đã có những định hướng quan tâm, chỉ đạo đặc biệt đối với công tác giáo dục của nhà trường.
            Các phong trào học tập, phong trào dạy học được ngành phát động, triển khai đã phần nào làm thay đổi nhận thức, hành động của Đội ngũ nhà giáo và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã.
            Đổi mới chương trình, đổi mới phương pháp, đổi mới công tác quản lý sẽ là hướng phát triển trọng tâm của trường PTDTBT THCS xã Nàn Sín. Đây là cơ hội rất lớn để nhà trường nhanh chóng thực hiện được mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và giữ vững các tiêu chí PCGD, sớm đạt trường chuẩn quốc gia.
          4. Thách thức:
            Nàn Sín là xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Si Ma Cai, mặt bằng dân trí thấp, kinh tế khó khăn. Nhận thức về công tác giáo dục trong một bộ phận phụ huynh học sinh còn bất cập, thiếu tính phối hợp, tỷ lệ học sinh là DTTS chiếm 100%.
          Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên còn những hạn chế chưa thể đáp ứng được với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
          Việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, tính sáng tạo, chủ động của Đội ngũ còn nhiều hạn chế, việc tự học tiếng Dân tộc tại địa phương chưa đáp ứng với các yêu cầu của Ngành, của xã hội hiện nay.
          Sự tác động của những tiêu cực do mặt trái cơ chế thị trường mang lại
          5. Xác định các vấn đề ưu tiên:
          Đổi mới quản lý bán trú, nội trú nhằm duy trì vững chắc loại hình  trường phổ thông dân tộc bán trú THCS
          Bổ xung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng đồng bộ và hiện đại hóa, phù hợp với xu thế phát triển. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy – học và công tác quản lý.
          Ổn định về mọi mặt và làm tiền đề cho kế hoạch thực hiện lộ trình xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia.
          Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục về tư tưởng, nhận thức cho Đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng làm việc và hướng tới xây dựng chất lượng “mũi nhọn”. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra để khắc phục những tồn tại yếu kém khi thực hiện kế hoạch ngắn hạn và dài hạn.
          Thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, làm tốt công tác tuyên truyền vận động HS đi học chuyên cần.
          Đổi mới công tác giáo dục đạo đức, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Đặc biệt là HS DTTS.
 
II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
            1. Sứ mạng:
            Tạo dựng môi trường học tập có nề nếp, kỷ cương để mỗi học sinh có điều kiện phát triển khả năng riêng biệt của mình, mạnh dạn, tự tin, tự lập, sáng tạo.
            2. Giá trị:
            Tinh thần trách nhiệm, thương yêu học sinh.
            Tận tâm với nghề nghiệp.
            Tình đoàn kết.
            Ý thức kỷ luật.
            Hiểu đúng về quyền và trách nhiệm của mình.
            Lòng tự trọng - chia sẻ - hợp tác
            3. Tầm nhìn:
            Giữ vững và nâng cao mô hình trường PTDTBT THCS, nơi học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện, nơi giáo viên và học sinh luôn tự giác phấn đấu vươn lên vì sự phát triển của bản thân, vì danh dự và truyền thống nhà trường, của quê hương xã Nàn Sín. Một nhà trường thân thiện, chất lượng và hiệu quả. Nơi phụ huynh, học sinh tin cậy, học sinh có những kĩ năng cơ bản để phục vụ cuộc sống.
            Năm học 2016-2017 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
 
III. MỤC TIÊU CHUNG, CHỈ TIÊU CỤ THỂ
            1. Mục tiêu:
            Ổn định, phát triển, xây dựng đơn vị có uy tín về mọi mặt, tiến tới tiếp cận với mô hình giáo dục hiện đại, đạt các mức độ theo quy định của Trường tiểu học đạt Chuẩn Quốc gia.
            2. Chỉ  tiêu cụ thể:
            2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.
            Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 35%. Tỷ lệ giáo viên giỏi cấp trường trên 55%, cấp huyện trên 30%.
            100% cán bộ, giáo viên, CNV sử dụng thành thạo máy tính; nhận, gửi, lưu trữ thư điện tử khoa học, hiệu quả.
            Hàng năm số tiết dạy có sử dụng công nghệ thông tin đạt trên 70% và đạt 100% vào năm 2016.
            Có trên 75% giáo viên và nhân viên đạt trình độ Đại học vào năm 2016.
            Hằng năm đạt các danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp huyện 25%, Lao động tiên tiến 55%.
            Phát triển Đảng viên mới hàng năm đạt 20%; Chi bộ luôn đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh”.
            2.2. Học sinh.
            Qui mô.
            Lớp - học sinh/năm học.
 
 
 
2012-20132013-2014
 
2014-20152015-20162016-2017
Số lớpSố HSSố lớpSố HS
 
Số lớpSố HSSố lớpSố HSSố lớpSố HS
81817191819581978202
          Chất lượng học tập.
          Trên 55 học lực khá, giỏi (khoảng 15%học lực giỏi).
          Tỷ lệ học sinh học lực yếu < 0,5hàng năm.
          Thi học sinh giỏi cÊp huyÖn đạt khoảng 5 vào năm 2014.
          Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống.
          Chất lượng đạo đức: 97%hạnh kiểm đạt từ khá tốt trở lên
          Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện, không có học sinh vi phạm các tệ nạn xã hội.
          2.3. Cơ sở vật chất.
          Đạt các tiêu chuẩn về quy định trường chuẩn Quốc gia vào năm 2016.
          Xây dựng môi trường sư phạm luôn đạt “Cơ quan văn hoá”.
 
IV. GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC
            1. Quá trình dạy học:
            Sử dụng tốt trang thiết bị dạy học
            Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh
            Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm phát huy khả năng sẵn có của từng học sinh, tính tự giác, tích cực, kỹ năng sống cho học sinh
            2. Phát triển đội ngũ:
            Tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng toàn diện chuẩn hóa: đủ về số lượng, hợp lý và đồng bộ về cơ cấu bộ môn, đảm bảo trình độ năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
            Giáo viên biết sử dụng thành thạo, hợp lý CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học
            3. Cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ:
            Đủ phòng học cho học sinh.
            Đủ các phòng chức năng, phòng làm việc cho giáo viên.
            Xây dựng khu nhà tập đa năng, phòng học bộ môn Âm nhạc, Thể dục.
            Có các phòng máy vi tính hiện đại được nối mạng để học sinh học tập.
            4. Nguồn nhân lực tài chính:
            Ngân sách nhà nước, kinh phí huy động từ nhân dân: xã hội hoá.
            Nguồn gốc dự án giáo dục do giáo dục địa phương hoặc Trung ương (BGD) cung cấp.
            5. Quan hệ với cộng đồng:
            Công tác XH hoá: Tuyên truyền vận động cha mẹ học sinh một cách thiết thực công khai, có hiệu quả nguồn vốn huy động được để cha mẹ học sinh đóng góp không những tiền bạc mà còn là công sức, sự công kết trách nhiệm trong mọi hoạt động của trường.
            Kết hợp với công an phường để giữ gìn an ninh trật tự.
            Tranh thủ tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo quận, sở để tạo sự đầu tư thích đáng cho nhà trường.
            6. Lãnh đạo và quản lý:
            Giảm bớt thủ tục hành chính trong công tác điều hành quản lí của Hiệu trưởng và các tổ chức đoàn thể như: hạn chế các buổi hội họp, triển khai nhanh đầy đủ và kịp thời các nội dung cần làm
            Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học.
            Xây dựng quy chế làm việc cụ thể, tường minh, dễ thực hiện, dễ kiểm tra. Có kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất hợp lý, hợp tình, hợp pháp để kịp thời động việc khen thưởng cũng như phê bình nhắc nhở những việc tốt, chưa tốt trong nhà trường.
            Phân công, phân quyền, phân cấp, phân việc hợp lý để cán bộ, giáo viên chủ động với công việc, tự chịu trách nhiệm với công việc được giao.
            Đổi mới cách đánh giá, kiểm tra, khắc phục kịp thời và đạt hiệu quả các sai sót hạn chế của từng cá nhân và các tổ chức đoàn thể.
          7. Đề xuất tổ chức thực hiện:
            Nâng cao chất lương đội ngũ.
            Hàng năm 100% giáo viên, cán bộ quản lý của trường đạt "Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS" do BGD & ĐT ban hành.
            8. Bổ sung cơ sở vật chất:
            Năm 2014: Đủ phòng học học lý, Hóa, Sinh
            Từ 2014 đến 2017: Xây dựng phòng học bộ môn,  phòng Âm nhạc, phòng Mỹ thuật.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
            1. Phổ biến kế hoạch chiến lược:
            Kế hoạch chiến lược trường PTDT BT THCS Nàn Sín được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, CNV nhà trường và toàn thể Cha mẹ học sinh trên địa bàn tuyển sinh;
            Báo cáo với Phòng GD&ĐT, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã Nàn Sín.
            2. Tổ chứcthực hiện:
            Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.
            3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:
            Giai đoạn 1.
            Từ năm 2013 – 2014.
            Triển khai kế hoạch chiến lược đến toàn thể cán bộ, giáo viên,CNV, báo cáo lên các cơ quan quản lý xin ý kiến chỉ đạo.
            Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu thập ý kiến đóng góp, bổ sung cho kế hoạch.
            Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung.
            Giai đoạn 2.
            Từ năm 2014 – 2015:
          Tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và Phòng GD&ĐT Si Ma Cai nhằm thực hiện kế hoạch đúng tiến độ xây dựng trường Chuẩn quốc gia.
            Giai đoạn 3.        
          Từ năm 2015 – 2017:
          Hoàn tất các tiêu chí và các mục tiêu đề ra trong bản kế hoạch, tự kiểm định đề nghị công nhận những tiêu chí đã đạt được.
          4. Đối với Hiệu trưởng:
          Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.
          5. Đối với Phó Hiệu trưởng:
          Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng công việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.
          6. Đối với Tổ khối trưởng chuyên môn:
          Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
          7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên:
          Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
          8. Đối với các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường:
          Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch này.
 
VI. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
 
          Kế hoạch chiến lược của Trường PTDTBT THCS xã Nàn Sín đã xác định được những mục tiêu cụ thể, ác biện pháp dài hạn mà tập thể Sư phạm nhà trường thể hiện rõ tâm tư, nguyện vọng, nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho. Phòng GD&ĐT Si Ma Cai cũng như Chính quyền địa phương đã có những hoạch định lâu dài nhằm đầu tư về nhân lực, cũng như CSVC cho đơn vị. Tuy nhiên để thực hiện kế hoạch chiến lược đối nhà trường còn gặp không ít khó khăn trong việc đầu tư CSVC, huy động học sinh ra lớp, đội ngũ giáo viên, trang thiết bị dạy. Do đó, trường PTDTBT THCS xã Nàn Sín rất mong được sự quan tâm và đầu tư giúp đỡ của các ngành, các cấp về mọi mặt để nhà trường ngày càng phát triển.
 
Nơi nhận:    
- Phòng GD&ĐT;                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- Lưu NT
                                                        
 
 
                                           
 
 
 
                                                                            
 
DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT SI MA CAI
Kế hoạch                                                                                     
taive
 

Tác giả bài viết: Lê Duy Đông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hosting
Văn bản mới

TT 22-2016-TT-BGDDT

TT 22-2016-TT-BGDDT

lượt xem: 19 | lượt tải:6

CV1125/NGCBQLGD-CSNGCB

Hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè

lượt xem: 211 | lượt tải:62

31/2011/TT-BGDĐT

Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT

lượt xem: 247 | lượt tải:66

86/2015/NĐ-CP

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020

lượt xem: 214 | lượt tải:55

116/2016/NĐ-CP

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

lượt xem: 289 | lượt tải:63

Số 54/2011/NĐ-CP

Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

lượt xem: 261 | lượt tải:73

08/2010/TT-Bộ GD&ĐT

Thông tư 08/2010/TT-Bộ GD&ĐT

lượt xem: 267 | lượt tải:71

03/2014/TT-BTTTT

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT

lượt xem: 270 | lượt tải:66

17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

lượt xem: 240 | lượt tải:79

01/2014/TT-BGDĐT

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT

lượt xem: 268 | lượt tải:76
Thống kê
  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm56
  • Hôm nay445
  • Tháng hiện tại15,274
  • Tổng lượt truy cập1,356,776
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Free Suport: 035.884.1088 (Mr. Quyn)
Bà: Ngô Thùy Dương: 033.921.8023 (Hiệu trưởng)
Ông: Hoàng Văn Khắn: 0978.076.335 (Phó Hiệu trưởng)
Bà: Ngụy Khánh Diễn: 0947.247.771 (Phó Hiệu trưởng)